spacer.png, 0 kB
Home
Mijlpaal voor Natuurpark Vrije Geer PDF Afdrukken E-mail

 

Nu officieel vastgeknoopt aan de Groene AS!


Velen genieten al jaren van het prachtige natuurparkje bij Sloten. Ook vogels, vlinders en insecten weten het park met zijn robuuste natuur inmiddels goed te vinden. Het aantal plantensoorten groeit er gestaag. Maar toch… Er ontbrak nog iets heel belangrijks: Het natuurpark had nog altijd geen fysieke verbinding met de rest van de provinciale Hoofdgroenstructuur De Groene AS. En dat is nu geregeld!

 

 Active Image

Onder toeziend oog van Ronald Mauer (links) bestuderen leerlingen van Het Bovenland net onthulde informatiepaneel. Foto: Erik Swierstra.

 

Nu pas kunnen dieren via het hele groene lint – tussen Spaarnwoude en het Amsterdamse Bos – kruipen, scharrelen of rennen en kunnen plantenzaden zich overal verspreiden. De knelpunten in het traject zijn inmiddels opgelost en er is een inventieve groene route over de Akersluis gemaakt. Bij de opening van de Groene AS op 11 oktober speelden de leerlingen van basisschool Het Bovenland – die middenin de Groene AS ligt – en de vrijwilligers van de beheergroep Vrije Geer een centrale rol.

Nieuwe natuur
Het programma begon met een rondleiding door de recent aangelegde natuur. Vanaf de ecotunnel onder de P . Hans Frankfurthersingel loopt over de Akersluisbrug een ecostrook, die door de kinderen is ingezaaid. Verderop tegen de steile stenen kade van de Slotervaart zijn 'loopplankjes' gemaakt. Zo kunnen onder andere ringslangen - die overigens niet gevaarlijk zijn - uit het water kruipen. De rondleiding ging verder langs de school naar de slenk. Dat is een geleidelijk afgegraven stuk land, waar bijvoorbeeld salamanders makkelijk - via de opening die hier in de kademuur zijn gemaakt - in en uit het water kunnen kruipen. Vervolgens gingen we daar samen op zoek naar de natte tunnel (voor modderkruipers en groene kikkers) en de droge tunnel (voor muisjes en egels) – onder de Langsom door. "Goh, nou ben ik hier al zo vaak langs gefietst en ik wist niet dat ik telkens over die twee tunnels reed!", zei een moeder enthousiast.

 

Active Image
Met vereende krachten werden de kokosmatten op de oevers van de slenk gesleept. Foto: Erik Swierstra.

 

Dankzij referendumwinst
De officiële openingshandeling werd verricht door Ronald Mauer, portefeuillehouder Groen van stadsdeel Nieuw-West en Janet Oosterhof, manager van de sector 'Bodem en Groen' van de provincie NoordHolland. De provincie speelt een heel belangrijke (financiële) rol in de totstandkoming van groene, recreatieve en natuurprojecten. Samen met de schoolkinderen onthulden zij een van beide informatiepanelen. De ene staat bij de Akersluis en de andere bij de slenk langs het fietspad op de Langsom. In de korte toespraken werd teruggeblikt op het in 1995 gewonnen referendum tot behoud van het Weilandje Vrije Geer: "Als die winst toen niet was binnengesleept, zou dat heel slecht nieuws zijn geweest voor het toen nog prille Groene AS-project. Daarom: véél dank aan al diegenen, die zich daar toen voor hebben ingezet en ook aan iedereen die sindsdien geholpen heeft om Natuurpark Vrije Geer en deze nieuwe verbindingszone te maken tot wat het nu is." In dit verband werd mijn eigen naam herhaaldelijk genoemd… Maar ja… als je zelf het verslag van dit feestje verzorgt, voelt het wel een beetje vreemd om dat te vermelden…

Tot slot hebben de vrijwilligers van de beheergroep, geholpen door een aantal bevlogen 'Bovenlandertjes', stroken kokosmat met kiemende beplanting bevestigd op de oevers van de slenk. Vanaf volgend jaar zal deze nieuwe natuur echt gaan leven. Daarna is het afwachten wanneer we de eerste ringslang kunnen begroeten! Ik houd u uiteraard op de hoogte…

Tamar Frankfurther

 

Groene AS ontknoping: herademen
Kruip beestjes kruip!!
Vlieg insectjes vlieg!
Zwem kikkertjes zwem!
En allen daar tussenin:
Geniet van de slenk!

Jane
 

Uit: de Westerpost van 19 oktober 2016.

 

Witte huis Sloterweg 711-715

Twee november sluit de termijn waarbinnen zienswijzen tegen sloop van het witte huis aan de Sloterweg 711-715 kunnen worden ingediend. Wat de grachtengordel is voor Amsterdam, zijn de historische polderwegen voor de voormalige gemeente Sloten, thans Nieuw-West. Net zomin als je moet denken aan sloop van de grachtengordel moet je denken aan sloop van cultuur-historische waarden die nu nog aanwezig zijn aan de overblijfselen van de Sloterweg. Zienswijzen (bezwaarschriften) kunnen ook per e-mail ingediend worden: Dit e-mailadres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit te kunnen bekijken ter attentie van Mr. K. Vreeker. De Sloterweg mag niet verder worden afgebroken, maar moet juist weer zoveel als mogelijk worden hersteld in oude luister!

 

Uit: de Westerpost van 19 oktober 2016.

 

Tot 2 november kunnen zienswijzen (bezwaarschriften) worden ingediend tegen het plan van de gemeente voor sloop van de drie landarbeiderswoningen, Sloterweg 711-715, en bebouwing met vier zogenaamde zelfbouwwoningen. Het oogmerk van de gemeente is hierbij een flinke som geld te verdienen om de grote financiële noden bij de gemeente te helpen verlichten. Tevens wordt gevraagd om voorbij te mogen gaan aan de hoge geluidsbelasting die hier heerst. Vooral tegen het eerste voornemen moet stelling worden genomen, de Sloterweg heeft in het verleden al zoveel cultuurhistorisch waarden verloren dat niet toelaatbaar is dat daar nog maar een grammetje vanaf gehaald wordt. Het oppervlakte bebouwing neemt toe ten koste van tuin en erf. Op deze wijze zal over honderd jaar geen enkel herkenbaar verleden aanwezig zijn.

Uit: de Westerpost van 12 oktober 2016.

 

Bericht over ooievaar 4E 101

Nu 'onze' Vrije Geer-ooievaars geringd zijn, kunnen we ze volgen! Er kwam via onze ringer Engbert van Oort een berichtje binnen over de ooievaar, die op 16 juni 2016 als eerste geringd is op Natuurpark Vrije Geer.


Op 22 juli is deze ooievaar gevonden in de Eksterstraat in Badhoevedorp. Hij was zo verzwakt dat hij door mensen gepakt kon worden. Engbert vertelt dat dit een bekend fenomeen is: "De vogels komen blijmoedig van het nest af. Tot die tijd is er eten voor hen gehaald. Dan moeten ze plotseling zelf voedsel zien te vinden en voor sommige ooievaars is die overgang - om plotseling op eigen poten te staan - nogal heftig. Daarom is de adolescente ooievaar door de Dierenambulance meegenomen en naar het vogelhospitaal in Haarlem gebracht. Toen hij daar gezond bleek, is hij naar het ooievaarsbuitenstation van Rotterdam gebracht. Daar hebben ze hem eerst volgestopt met eten, zodat hij op krachten kwam. Daarna hebben ze hem ondersteund om voor zichzelf te leren zorgen.

Aangesterkt is hij vervolgens met andere jonge ooievaars, die ook door voedselgebrek in Rotterdam waren afgeleverd, op de wieken gegaan. Nu is hij waarschijnlijk samen met zijn nieuwe vrienden op weg naar Spanje. Eind goed, al goed."

 

Wat leven we toch in een mooi land dat dit allemaal mogelijk is...

Tamar

Uit: de Westerpost van 12 oktober 2016.

 

Groene As bij Sloten wordt officieel geopend

Kom op 11 oktober ook naar de Akersluis

Toen de Amsterdammers in 1995 bij het referendum massaal stemden vóór het behoud van het Weilandje Vrije Geer, legden zij de basis voor het openingsfeest van de Groene AS van komende dinsdag. Want zonder het huidige natuurpark (en mét een nieuwe woonwijk op die plek) zou de Groene AS bij Sloten nog maar bitter weinig voorstellen. De Ecologische Hoofdgroenstructuur loopt van Spaarnwoude via Natuurpark Vrije Geer naar het Amsterdamse Bos (en andersom). In dit traject vormde de Slotense Akersluis jarenlang een schijnbaar onoplosbaar knelpunt, maar vanaf nu loopt het lint eindelijk door. Dat wordt gevierd!

Iedereen is van harte welkom bij dit feestje op dinsdagmiddag 11 oktober. Om 15.00 uur wordt verzameld op de speelplaats van basisschool Het Bovenland. Om 16.00 uur verrichten gedeputeerde Tjeerd Talsma van de provincie Noord-Holland (Natuur en Landschap) en portefeuillehouder Groen van stadsdeel Nieuw-West Ronald Mauer de feestelijke opening van deze bijzondere passage van de Groene AS.

Voor mens, dier en plant
Begin jaren negentig begon de provincie Noord-Holland met het Groene AS-project en bestaat zowel uit land als uit water. Door natuurgebieden in en om de stad met elkaar te verbinden, kunnen kwetsbare en zeldzame dier- en plantsoorten overleven. Wanneer er bijvoorbeeld op een bepaalde plek weinig voedsel is, of wanneer ergens al veel soortgenoten leven, kan een dier via deze natuurverbinding makkelijker een nieuw leefgebied vinden. Enkele van deze kwetsbare en zeldzame diersoorten zijn: De Ringslang, Noorse woelmuis, Meervleermuis en Waterspitsmuis. De Watervleermuis is in de avond jagend boven de Slotervaart te zien. Plantenzaden kunnen zich via het lint ook goed verspreiden, waardoor de diversiteit in de natuur groeit. Daarnaast is de Groene AS zo ingericht dat ook de mensen er zo veel mogelijk van kunnen genieten.

Knelpunt Akersluis opgelost
Indertijd heeft de provincie voorrang gegeven aan het inrichten van die delen van de Groene AS, die relatief eenvoudig aan het lint vastgeknoopt konden worden. Na de referendumwinst kon het Weilandje bijvoorbeeld relatief makkelijk worden ingericht als natuurpark. Dat geldt ook voor de Ringvaartzone. Toen de bestemmingsplannen van De Aker en later van het Dorp Sloten eenmaal goedgekeurd waren, konden de landschapsarchitecten hier aan de slag. Het was echter een ingewikkelde puzzel om het Knelpunt 'Akersluis' ecologisch gedegen in te richten. Daarom heeft die uitvoering langer op zich laten wachten. Toen er provinciaal Groene AS-geld beschikbaar kwam, gingen de ambtenaren van Nieuw-West voortvarend aan de slag om de Groene AS ook op deze lastige plek in te richten. Dat is nu gelukt! Er is zowel een natte als een droge verbinding aangelegd. Aannemer Van Oostrum Westbroek heeft in opdracht van de gemeente Amsterdam prachtig invulling gegeven aan dit project en schenkt ons twee informatieborden.

Hoe loopt de Groene AS?
De Groene AS loopt nu goed zichtbaar door vanaf de Ringvaartzone: langs de sloot achter de P. Hans Frankfurthersingel, via een faunatunnel en aparte groenstrook over de Akersluisbrug naar het gebied tussen de oever van de Slotervaart en de school Het Bovenland. Het schoolgebouw is indertijd bij de bouw zo veel mogelijk richting de Langsom geschoven, zodat het groen hier maximaal de ruimte zou krijgen. Daarvandaan loopt het ecolint naar de 'slenk', een licht hellend stuk land, waar dieren makkelijk uit en in het water kunnen kruipen. Er zijn ook slimme - natuurvriendelijke - openingen in de harde oevers van de Slotervaart gemaakt. Onder de drukke weg Langsom liggen twee faunatunnels (een natte en een droge) naar het Natuurpark Vrije Geer. Aan de andere kant van het park zijn ook weer speciale tunnels onder de Vrije Geerweg aangebracht en loopt het lint via de Ditlaar - daar is in de hoek een kikkerpoel aangelegd - richting de Sloterweg naar het duurzame volkstuinpark Eigen Hof. Daarvandaan loopt de Hoofdgroenstructuur door naar het Amsterdamse Bos.

 

Tamar Frankfurther

 

Uit: de Westerpost van 5 oktober 2016.

 

Goed nieuws van de Sloterweg

Op de Sloterweg zijn strepen aangebracht ten behoeve van de fietssuggestiestroken. Wat jarenlang niet voor mogelijk werd gehouden is nu, grotendeels, gerealiseerd. De kleur van de middenstrook was vanaf het begin eigenlijk al nagenoeg net zo rood als de fietsstroken. Dat er een duidelijke scheidslijn is aangelegd is niet anders dan hoogst noodzakelijk en van groot belang voor de veiligheid van de fietsers aldaar.

De werkgroep Dorp Sloten heeft jarenlang voor de stroken gepleit en is dus zeer verheugd dat ze er eindelijk zijn. Alleen ter hoogte van tuincentrum Bakker ontbreken strepen, fietsers in beide richtingen worden daar geacht op het fietspad te gaan rijden, wat in de praktijk niet gebeurt.

Jan Brockhoff

 

Uit: de Westerpost van 5 oktober 2016.

 

It's the economy, stupid

Aan deze campagnekreet van Bill Clinton uit 1992 moest ik denken toen ik afgelopen week vernam van het voornemen van Burgemeester en Wethouders om de 3 arbeiderswoningen aan de Sloterweg tegenover Zomerlust te slopen en te vervangen door 4 zelfbouwwoningen. Dit kavel is in de jaren vijftig in het bezit van de gemeente gekomen, overigens zonder dat daar enige reden of noodzaak voor was.

Oorspronkelijk behoorden deze drie arbeiderswoningen op nrs 711, 713 en 715 bij de boerderij Zomerlust van Jan Rijnierse. Nu ziet de gemeente haar kans schoon om dit beeldbepalende ensemble van de Sloterweg, op een ruim erf grenzend aan het "Wilde Bos" te gelde te maken. Maar wat wordt er kwijtgespeeld, is de geldelijke opbrengst wel winst, of wordt er maatschappelijk gezien, verlies geleden?

De kaalslag die begin jaren vijftig plaatsvond langs de Sloterweg stopte bij boerderij Zomerlust aan de noordzijde, en bij boerderij van Klaveren (Manege de Ruif), aan de zuidzijde van de Sloterweg. Dat was het gevolg van een gerechtelijke procedure van eerdergenoemde Jan Rijnierse tegen de gemeente Amsterdam. De rechter oordeelde dat onteigening en sloop onrechtmatig is wanneer er geen plannen bestaan wat vervolgens moet gebeuren. Veel erven van gesloopte boerderijen en woningen langs de Sloterweg zijn tientallen jaren braak blijven liggen.

Het is bijzonder cynisch en tragisch wanneer twee generaties later alsnog sloop van cultuur-historisch belangwekkende bebouwing langs de Sloterweg plaats gaat vinden. De agrarische geschiedenis van Sloten en omgeving raakt weer verder uit het zicht.

Noodzakelijk maar niet voldoende
Economie is een noodzakelijk gegeven voor het maatschappelijk leven, om te kunnen voorzien in de levensbehoeften van mensen. Maar er is meer nodig om van een gemeenschap te kunnen spreken. Een aspect daarvan is het gedeelde verleden waardoor huidige en toekomstige generaties kunnen begrijpen hoe het allemaal zo is gekomen. Op het niveau van Amsterdam kan je gaan inzien en doorgronden hoe de stad is gegroeid tot wat ze nu is. Wat doet die middeleeuwse polderweg te midden van de nieuwbouw? Hoe komt onze stad aan die keizerskroon? Waar haalden de stadsbewoners hun voedsel vandaan? Vragen waarop langs de Sloterweg antwoord kan worden gevonden.

De Roode Leeuw
Op de plek van de drie arbeidershuisjes heeft vanaf 1636, wanneer de Riekerpolder is aangelegd, tot aan de Franse tijd, 1795, herberg/uitspanning de Roode Leeuw gestaan. Halverwege Sloten en de Overtoom een welkome rustplaats die later wat ongunstig bekend kwam te staan. Wellicht dat de oude funderingen ook voor de arbeidershuisjes gebruikt zijn, de oude tekeningen laten een aardig gelijkend bouwwerk zien. In elk geval verliest men bij sloop en vervanging door karakterloze nieuwbouw weer een tot de verbeelding sprekende plek. Wat deftig gezegd: lieu de memoire, plek van herinnering. Weer wordt het lastiger te begrijpen hoe het heden tot stand gekomen is. Het aardige gevelsteentje van de herberg bevindt zich op de binnenplaats van het huis met de hoofden aan de Keizersgracht. Misschien kan dat weer ter plekke aangebracht worden.

Wat te doen?
Op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-50221.html kunt u de stukken inzien en waar u bezwaren kunt indienen. Onder de huidige wetgeving zijn de mogelijkheden van burgers sterk beperkt, waardoor eigenlijk alleen politieke actie wat kan bewerkstelligen. Wellicht dat de dorpsraad hierin een rol kan spelen. Let u dus goed op als u langs de Sloterweg komt, het kan de laatste keer zijn dat u de aardige witte huisjes met het rode pannendak ziet. Maar het zou eeuwig zonde zijn als hier straks een viertal huizen gebouwd worden die geen enkele verbinding hebben met de historie van de Sloterweg. Zoals op het terrein van de voormalige politieschool nu gebeurt. Maar daar was alle historie allang in de jaren vijftig met de grond gelijk gemaakt.

Nico Jansen

Uit: de Westerpost van 28 september 2016.

 
spacer.png, 0 kB